Algemene voorwaardenOntluikend - Algemene Voorwaarden

De consument heeft het recht om aan Ontluikend mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Natasja Bollen

Ontluikend

Lazarijstraat 178/2, 3500 Hasselt
ontluikend@gmail.com
0470937339

Ondernemingsnummer BTW BE 0521.789.031

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling – artikel 56bis § 2 WBtw – btw is niet van toepassing.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ontluikend, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lazarijstraat 178/2 in 3500 Hasselt (België), ON BTW 0521.789.031, (hierna 'Ontluikend') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ontluikend moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ontluikend aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds btw inbegrepen en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijs is exclusief leveringskosten die ten laste zijn van de Klant. De artikelen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van bevestiging van de bestelling, zelfs als Ontluikend zijn prijzen na verkoop wijzigt.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk artikel kan enkel geleverd worden in België en Nederland en is uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ontluikend niet. Ontluikend is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ontluikend is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (ontluikend@gmail.com).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ontluikend. Ontluikend kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ontluikend is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail ontvangt van Ontluikend. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in. U bevestigt met de bestelling onherroepelijk en zonder voorbehoud de Algemene Verkoopsvoorwaarden en het Privacybeleid te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via PayPal
  • via Mollie (kredietkaart of bancontact)

Ontluikend is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming of een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is of indien er een evidente vergissing gebeurd is omtrent de prijszetting of randvoorwaarden. Ook in geval van uitputting van de voorraad van een bepaald product.

Indien een al aangekocht product na korte tijd afgeprijsd blijkt te zijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op de terugbetaling van het prijsverschil.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor Ontluikend de levering voorziet. Ontluikend streeft een zo snel mogelijke levering na. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, boete, ontbinding van de overeenkomst of ontvangstweigering van het product.

Bij de bestelling verbindt de Klant er zich toe de leveringskosten te betalen, deze zullen gefactureerd worden op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling. Deze kosten worden in geen geval terugbetaald aan de Klant, zelfs niet indien hij de artikelen terugstuurt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties.

Artikelen besteld via onze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België en landen uit de Europese Unie.

Voor de levering van de bestelde artikelen schakelt Ontluikend onder andere de pakketdiensten van DPD of Bpost in.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ontluikend. Het is aangeraden om een foto van de beschadigde verpakking of product door te sturen via ontluikend@gmail.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ontluikend was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ontluikend.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ontluikend te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ontluikend.

De Klant heeft het recht om aan Ontluikend binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ontluikend, Lazarijstraat 178/2 te 3500 Hasselt, 0470937339, ontluikend@gmail.com via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ontluikend heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ontluikend, Lazarijstraat 178/2 te 3500 Hasselt. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ontluikend zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ontluikend alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ontluikend op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ontluikend wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Ontluikend geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Ontluikend betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

· de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

· de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

· de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen op maat van de Klant gemaakt en artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd zullen in geen geval worden teruggenomen.

Artikel 9: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

De Klant dient daarvoor Ontluikend, Lazarijstraat 178/2 te 3500 Hasselt, 0470937339, ontluikend@gmail.com onmiddellijk te contacteren.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Ontluikend klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ontluikend.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ontluikend zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Ontluikend is bereikbaar op het telefoonnummer 0470937339, via e-mail op ontluikend@gmail.com of per post op het volgende adres Lazarijstraat 178/2 te 3500 Hasselt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ontluikend beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ontluikend zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ontluikend respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Ontluikend verbindt er zich toe de door u meegedeelde persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u via uw bestelling afsluit, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, vrijblijvende informatie voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Ontluikend behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan de gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. U kan ook weigeren dat Ontluikend uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ontluikend, Lazarijstraat 178/2 te 3500 Hasselt, ontluikend@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot OntluikendLazarijstraat 178/2 te 3500 Hasseltontluikend@gmail.com.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ontluikend heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op ontluikend@gmail.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ontluikend om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van [naam onderneming]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Ontluikend kan deze Voorwaarden steeds zonder enige kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden in door de Klant.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan OntluikendLazarijstraat 178/2 te 3500 Hasseltontluikend@gmail.com:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

 

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

 

Handtekening van consument(en):

 

 

 

 

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.